Příjem ze zaměstnání

Daňová povinnost se vypočítává z daňového základu (tzv. “super hrubý příjem z pracovního poměru”), který je stanoven jako hrubý příjem zaměstnance zvýšený o příspěvky zaměstnavatele z příspěvků českého sociálního a zdravotního pojištění (“SSHI”). Zaměstnavatelský příspěvek SSHI činí 34% hrubého důchodu zaměstnance až do výše maximálního ročního příjmu, který podléhá příspěvkům České asociace státních občanů, 1 355 136 Kč za rok 2017.

Výnosy z úroků

Výnosy z úroků z českých bank / finančních institucí

Úroky získané z běžných účtů nebo vkladů od českých bank nebo finančních institucí jsou zpravidla zdaněny zdrojem 15% paušální sazby daně bankou nebo finanční institucí v době platby a nepodléhají další dani. Čeští daňoví nerezidenti mohou požádat v české bance nebo finanční instituci, aby nedodržely tuto daň při prokázání svého statutu zahraniční daňové rezidence.

Úrokové výnosy získané ze zahraničí

Zahraniční výnosy z úroků obdržené českými daňovými rezidenty podléhají sazbě 15% v České republice. Takový zahraniční zájem je zpravidla zdanitelný pouze v České republice, tzn. Zahraniční daň (pokud nějaká) obdržená ze úrokoů v zahraničí nemůže být připsána proti české dani. To by však mělo být stanoveno případ od případu v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Příjmy z dividend

Dividendy vyplácené českým subjektem

Dividendy získané od českého subjektu zpravidla zdanějí 15% paušální daňovou sazbu u zdroje v době platby a nepodléhají žádné další dani.

Dividendy vyplácené zahraničním subjektem

Výnosy ze zahraničních dividend přijaté českými daňovými rezidenty podléhají daňové sazbě ve výši 15% v České republice.

Podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění může být daň zaplacená v zahraničí připsána na českou daň až do výše stanoveného Smlouvou o zamezení dvojího zdanění. To by mělo být stanoveno případ od případu v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Příjmy ze zahraničních dividend přijaté českými daňovými nerezidenty nejsou zdanitelné v České republice.

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu z nemovitého majetku nacházejícího se v České republice jsou zdanitelné v České republice. Daňový základ se rovná příjmu sníženému o daňově uznatelné náklady.

Příjmy z pronájmu nemovitostí, které se nachází v zahraničí

Příjem obdržený českými daňovými rezidenty z nemovitého majetku mimo území České republiky je zdanitelný v České republice. Daňový základ se rovná příjmu sníženému o daňově uznatelné náklady.

Podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mohou být příjmy z nemovitostí umístěných v zahraničí zdaněny také v zemi, kde se nemovitost nachází. Podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění může být daň zaplacená v zahraničí připsána na základě příslušné české daně nebo příjmy z pronájmu mohou být osvobozeny od postupu z celkového českého daňového základu.

Ztráty z pronájmu mohou být uplatněny proti příjmům mimo zaměstnání obdrženým ve stejném zdaňovacím období nebo proti výnosům z pronájmu nebo jiných nezaměstnaných v následujících pěti zdaňovacích obdobích.

Kapitalové příjmy

Zisky plynoucí z prodeje akcií jsou obecně zdanitelné v České republice. To by mělo být potvrzeno případ od případu v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění a jiným typem kapitálového příjmu.

Příjmy ze samostatné činnosti (OSVČ)

Příjmy jako osoba samostatně výdělečně činná

Základ daně se obecně rovná rozdílu mezi výnosy a daňově uznatelnými náklady (v reálné výši nebo stanovenými paušální částkou ve výši 30%, 40%, 60% a 80% přijatých příjmů).

Příjmy z cizích zdrojů

Příjmy českých daňových rezidentů plynoucí z činností samostatně výdělečné činnosti nebo jiných příjmů neuvedených výše jsou zdanitelné v České republice.

Podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mohou být tyto příjmy ze zahraničních zdrojů rovněž zdaněny v zahraničí. Podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění může být daň zaplacená v zahraničí připsána na základě příslušné české daně, nebo může být příjem osvobozen od postupu z celkového českého daňového základu.